Funderingsonderzoek

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. bouwschade opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Funderingsonderzoek bij kans op bouwschade tgv trillingen, ontwateren of ontgronden

Doel van funderingsonderzoek is het vaststellen van de opbouw van de funderingsconstructie en het inventariseren van de huidige kwaliteit van het funderingsmateriaal. Een dergelijk onderzoek zal in de regel gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit het verzamelen en bestuderen van archieftekeningen, het opvragen van meetboutgegevens, een gevelinspectie, een lintvoegwaterpassing, een inpandige inspectie, een vloerveldwaterpassing en het opstellen van een beknopte rapportage. Op basis van de verzamelde gegeven kunnen uitspraken worden gedaan over de kans op bouwschade door bouw- of sloopactiviteiten, het maken van bouwputten, ontwateren, heijen, ontgraven of intrillen van damwanden. Met name bij monumentale gebouwen is een gedegen funderingsonderzoek aangewezen.

Hieronder is in het kort beschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden tijdens de 1e fase van een funderingsonderzoek.

Archiefonderzoek

Het archief van de gemeente wordt geraadpleegd inzake originele bouwtekeningen met gegevens over de fundering. Indien op de voorgevel van het pand een meetbout aanwezig is, worden de gegevens bestudeerd en relevante funderingsdetails worden in de rapportage opgenomen.

Gevelinspectie

Bij het pand wordt een inspectie van de voor- en, indien vrij toegankelijk, zijgevel uitgevoerd, waarbij alle scheurvorming wordt geïnventariseerd. In de analyse zal scheurvorming veroorzaakt door verminderd functioneren van de fundering worden betrokken. De waarnemingen worden zoveel mogelijk fotografisch vastgelegd. Een beknopte selectie wordt in de rapportage opgenomen.

Lintvoegwaterpassing

Aan de voorgevel van het pand wordt een lintvoegwaterpassing uitgevoerd. Bij deze meting wordt een bij de bouw horizontaal aangelegde voeg van het metselwerk op een aantal plaatsen ingemeten met een waterpastoestel. Deze meting geeft een beeld van de relatieve verplaatsingen in de gevel die sinds de bouw zijn opgetreden. Er worden geen metingen van scheefstand uit de verticaal uitgevoerd. In de rapportage worden de meetresultaten weergegeven in een plattegrond van het pand.

Inpandige inspectie

Het pand wordt aan de binnenzijde geïnspecteerd. Hierbij worden met name signalen die duiden op een verminderd functioneren van de fundering geïnventariseerd. De inspectie wordt zowel op de begane grond als op de hoger gelegen bouwlagen uitgevoerd. Indien kelders aanwezig zijn wordt beoordeeld of sprake is van originele kelders of dat sprake is van veelal later aangebrachte drijvende kelders. Constructieve wijzigingen in het pand met gevolgen voor de belastingafdracht naar de fundering wordt gerapporteerd. Tevens wordt een inspectie van de achtergevel van het pand uitgevoerd. De waarnemingen worden zoveel mogelijk fotografisch vastgelegd. Een beknopte selectie wordt in de rapportage opgenomen.

Vloerveldwaterpassing

Tijdens de inpandige inspectie wordt, zo mogelijk op een hoger gelegen vloerveld, een vloerveldwaterpassing uitgevoerd. Bij deze meting wordt een naar verwachting bij de bouw horizontaal gelegen vloerveld op een aantal plaatsen langs de funderingslijnen en balkopleggingen ingemeten met een waterpastoestel. De metingen geven een beeld van de relatieve verticale verplaatsing van een origineel vloerveld en daarmee de bouwmuren. In de rapportage worden resultaten weergegeven in een plattegrond.

Rapportage

· Alle gegevens worden geïnterpreteerd waarna een beknopte analyse en conclusie over het functioneren van de funderingsconstructie worden opgesteld. Er wordt advies uitgebracht over de kans op schade en eventueel een voorstel geschreven voor monitoring tijdens de bouwwerkzaamheden.

· weergave van de vloerveldwaterpassing

· kopieën relevant archiefmateriaal

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk