Afgestraald laagfrequent geluid

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Afgestraald Laagfrequent Geluid

Geluiddrukniveaus in gebouwen in het frequentie gebied tussen 16 Hz – 100 Hz kunnen hinder veroorzaken voor de gebruikers van deze gebouwen. Dit probleem kan zich onder meer manifesteren bij warmtekracht-installaties welke op korte afstand van woningen worden opgesteld of andere inrich­tingen die trillingen veroorzaken.

In het algemeen zullen de trillingen vanwege een inrichting zich via de bodem verplaatsen. Afhankelijk van de fundatie van het gebouw kan er enige verzwakking optreden bij de overgang van bodem naar het gebouw. Als vuistregel kan worden aange­hou­den dat er bij gebouwen die op palen zijn gefundeerd er enige verzwakking zal optreden in orde van grootte van 1-5 dB. Bij op staal gefun­deerde gebouwen zal in het algemeen geen ver­zwak­king optreden. Binnen de diverse ruimten van de gebou­wen kunnen sommige frequenties weer worden opgeslingerd. De wanden en vloeren die in trilling worden gebracht, zullen geluidaf­stralen het geen te berekenen is volgens de formule zoals reeds besproken in het document trillingsmetingen (ook op deze site).

In het VROM-rapport “Rekenmodel voor de bepaling van tril­lingssterkte” is een rekenmodel gegeven voor het bepalen van de trillingssterkte. In het rapport “Laagfrequent geluid en hinder” van de Univer­siteit Groningen is een aanzet gegeven voor de hinder beoorde­ling van laagfrequent geluid.

Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met ons bureau. Ook bij diverse grotere Milieudiensten en het Nederlands Akoestisch Genootschap of de Nederlandse Stichting geluidhinder is veel kennis en informatie beschikbaar.