Intensiteit geluidsmetingen

Terug naar overzicht

Intensiteit of Geluidsintesiteitsmeting. Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden. 
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Intensiteit geluidmetingen
In sommige gevallen zal voor het bepalen van geluidvermogen van geluidsbronnen of het bepalen van geluidsreducerende maatre­gelen niet kunnen volstaan met het bepalen van de geluidsdruk. Ook bij complexe geluidsbronnen of bij meerdere stationaire geluidsbronnen in een ruimte kan het verrichten van gelui­d intensiteitmetingen uitkomst bieden. Met de huidige moderne apparatuur is het verrichten van geluidintensiteitsmetingen niet meer alleen voorbehou­den aan wetenschappelijke bureaus, hieronder zal derhalve beknopt op deze meetmethode worden ingegaan.

Geluidsintensiteit is een vectoriele grootheid die zowel groot­te als richting bezit, terwijl geluiddruk een scalaire grootheid is die allen grootte bezit. Bij geluidintensiteits­metingen wordt de hoeveelheid energie bepaald die per tijds­eenheid door één m2 wordt verplaatst. De geluidintensiteit wordt meestal uitgedrukt in [W/m2]. Het intensiteitniveaus wordt bepaald in de relatie:

LI = 10*log (I/Io) waarin: Io = 10-12 [W/m2]
De huidige digitale apparatuur is gebaseerd op een 2-kanaals Fast Fourier Transform (FFT) analyzer ofwel op een 2-kanaals Real Time analyzer met digitale filters. Zoals blijkt uit het voorafgaande zijn voor intensiteitmetingen twee analysekana­len nodig. Dit komt omdat er bij geluidintensiteitmetin­gen in principe twee grootheden geanalyseerd moeten worden, namelijk de deeltjessnelheid en geluidsdruk. De geluidsdruk kan relatief eenvoudig worden gemeten, bij de deeltjes snelheid ligt dat wat moeilijker. Bij de meeste apparatuur wordt hier­voor ge­bruik gemaakt van twee microfoons (probe) die op korte afstand van elkaar worden geplaatst waarmee geluidsdruk en de drukgra­diënt wordt bepaald die gerela­teerd is aan de deeltjes­snel­heid.

De maximale intensiteit wordt gemeten door de probe even­wijdig aan de richting van de intensiteitsvector te laten wijzen en de minimum intensiteit wordt verkregen door de probe onder een loodrechte hoek t.o.v. de intensiteitsvector te richten. Er is slechts een heel klein gebied waarin de probe vrijwel ongevoelig is, deze eigenschap wordt vaak gebruikt voor het opsporen van geluid­bronnen of geluidlekken.

AV-Consulting B.V. kan voor u geluidintensiteitsmetingen uitvoeren. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat dit type geluidsmetingen relatief arbeidsintensief en derhalve duur zijn.
Intensiteit geluidmetingen