Geluidmetingen installatie lawaai

Geluidsmeting installatie lawaai
Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Het Bouwbesluit almede in veel bestekken van Utiliteitsbouw staan eisen gesteld met betrekking tot het installatie geluid. Het meten van installatie geluid is onder meer geregeld in de NEN-5077 die weer verwijst naar internationale ISO normen op welke wijze de metingen moeten worden verricht. Bij geluidsmetingen van installatiegeluiden moeten alle ventilatie voorzieningen die zijn aangebracht in de meetruimte in een zodanige stand worden geplaatst dat aan de ventilatie-norm wordt voldaan. Het maximale geluidniveau vanwege installaties moet worden bepaald tijdens een normale werkingscyclus onder representatieve bedrijfssituaties van de betreffende installatie. Voor enkele belangrijke installaties wordt hieronder verstaan (summiere en niet uitputtende opgave):Condities:

Waterdruk
    
–  de tijdens de metingen heersende wa­ter­druk, bij drukvariaties in het net zijn de meetresultaten bij de hoogste waterdruk maatgevend;

Waterdebiet/druk
–   de metingen worden verricht bij maximale waarden van het waterdebiet en waterdruk die in het verwarmingssysteem kunnen optreden;

Luchtdebiet CV
–   de metingen worden verricht bij maximale luchtverwarming waarden van het luchtdebiet die in het ver­war­mingssysteem kan optreden;

Luchtdebiet
–   de metingen worden verricht bij een ventilatiesys. zoda­nige instelling van het ventilatie-systeem dat aan de eisen volgens de bouw­voor­schriften (Bouwbesluit) wordt voldaan;

Belasting liften
–  de metingen worden verricht bij onbelaste lift;

Werkingscyclussen:                                                                   
1) Toilet                  –   doorspoelen en vullen van reservoir;

2) Enkele kraan     –   langzaam volledig openen en sluiten;

3) Mengkraan        –   langzaam volledig openen van warmwatertoevoer
                                 –   dito van de koudwatertoevoer langzaam sluiten warmwater
                                 –   langzaam sluiten koudwatertoevoer;

4) Therm.mengkr. –   langzaam volledig openen van de toevoer bij middelste stand van de temperatuurre­gelaar – langzaam regelen naar koudste stand – langzaam bijregelen naar warmste stand – langzaam sluiten van de toevoer;

5) Bad                     –   bediening badkranen als hierboven bij open afvoer;

6) Douche               –   als bij bad;

7) Boiler c.q.           –   aanslaan van verwarming – werken op vol geiser last – afslaan;

8) Hydrofoor           –   aanslaan werken op vollast -afslaan

9) CV-water            –    aanslaan vanuit geheel afgekoelde toestand – werken op vollast – langzaam openen en sluiten van radiatorkranen in de beschouw­de verblijfsruimte – afslaan;

10) CV-lucht            –   aanslaan vanuit geheel afgekoelde toe­stand – werken op vollast – langzaam openen en sluiten van eventuele luchtregelkleppen in de toe- en afvoerroosters en in luchtby­passsystemen in de beschouwde verblijfs­ruimte- afslaan.

Bij geluidsmetingen aan installaties in gebouwen moeten we onderscheid maken tussen stationaire geluidsbronnen zoals ventilatie-systemen en geluidsbronnen met een fluctuerend karakter. Bij stationaire geluidsbronnen wordt het Leq bepaald per octaaf­band en bij fluctuerende geluidsbronnen het Lmax per octaafband op meterstand “Slow” of op meterstand “Maximum-hold” gedurende de werkingscyclus van de ge­luidbron. Het aantal meetposities in het ontvangvertrek is overeenkomstig de eisen die bij luchtge­luidisolatie-metingen worden gesteld (afhankelijk van het vloeroppervlak). De verwerking van stoorgeluid etc. vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

Hieronder vindt u een overzicht van aandachtspunten bij het verrichten van geluidsmetingen bij installatiegeluid volgens de NEN 5077.


Geluidmetingen installatie lawaai