Geluidwerende voorzieningen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden). Wilt u meer informatie over geluidsisolatie en akoestisch onderzoek neemt u vrijblijvend contact met ons op Tel.: 0182-352311. Geluidwerende voorzieningen 

Geluidsniveau binnen Bij het bestrijden van geluid wordt ingevolge de Wet geluidhinder de voorkeur gegeven aan:

1. Bronmaatregelen (stil asfalt, lagere snelheid, verkeersmaatregelen etc.).
2. Overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen en geluidswallen).
3. Gevelmaatregelen (akoestisch dubbel glas, suskasten, dubbele kierdichting etc.)

Indien het treffen van geluidsreducerende maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied op overwegende bezwaren stuit of als deze maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dienen geluidwerende voorzieningen aan de gevel van de geluidsgevoelige objecten te worden getroffen.

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels voor geluid opgenomen voor geluid in de bouwfase en in de gebruiksfase. Het aspect geluid in de bouwfase (bouwlawaai) is geregeld in het Bouwbesluit. In het hoofdstuk “Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid” wordt voor het aspect geluid de volgende zaken geregeld:

1. Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw

2. Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw

3. Beperking van galm, nieuwbouw Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw

De meting van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in de NEN 5077 beschreven meetmethode. De berekening van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in NEN-EN 12354-3 beschreven rekenmethode, inclusief de informatieve annexen uit die norm, toegepast op de wijze, beschreven in NPR 5272. Bij de berekening van de geluidwering van de gevel wordt uitgegaan van de situatie zoals die voor een bepaling door metingen van de geluidwering volgens NEN 5077 van toepassing zou zijn.

Meer informatie vindt u in onderstaande files.

ippc preventie bestrijdinggeluidsisolatie.htm
ippc preventie bestrijdinggeluidsisolatie-gegevens-GGG-dok112.PDF