Laag frequent geluid

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Laag frequent geluid geen probleem voor woningen De Volgerlanden

Alle 4700 woningen op nieuwbouwlocatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen worden gebouwd. Voor ruim 4100 woningen zijn geen aanpassingen nodig, voor circa 600 woningen bij de Sophiaspoortunnel moet nader worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, aanpassingen nodig zijn. Dit adviseert een Interdepartementaal Expertteam in opdracht van de ministeries van VROM en V&
W.

De woningbouw in de buurt van Sophiaspoortunnel werd dit voorjaar uit voorzorg stilgelegd, nadat uit onderzoek van TNO bleek dat laagfrequent geluid uit de spoortunnel mogelijk hinder zou veroorzaken voor de woningen in de omgeving van de tunnel. De opdrachtgevende departementen onderschrijven de conclusies van het Expertteam over een aanvaardbaar hinder- en risicoprofiel en zien het advies als goed vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden. De minister van VROM zal binnenkort de Tweede Kamer informeren over het advies van het Expertteam.
Uit zorgvuldigheid adviseert het Expertteam om binnen een zone van 90 meter afstand van de tunnel te wachten met daadwerkelijke bouw tot er praktijkproeven met een rijdende trein hebben plaats gehad. Daarmee kunnen de effecten in proefwoningen worden getoetst en kan worden beoordeeld of en zo ja, in welke mate er maatregelen binnen de zone getroffen moeten worden. Eventueel kan eerder met de woningbouw binnen de 90 meter worden begonnen in combinatie met constructieve maatregelen aan woningen. Het Expertteam zal een nader voorstel hiervoor doen. Eerder ging TNO uit van een hindergrens voor laagfrequent geluid van 65 meter.
Buiten de 90 meter zal volgens het Expertteam geen sprake zijn van hinder. Wel zal een deel van de bewoners de trein kunnen waarnemen, maar het percentage bewoners waarvoor dat geldt zal afnemen naarmate de afstand tot de tunnel groter is. Het adviesbureau M+P, waarop het Expertteam haar bevindingen baseert, geeft aan dat het niet-waarneembaar zijn van de trein niet realistisch is en stelt dat in navolging van TNO in de wijk ook andere geluidsbronnen aanwezig zijn, die in samenhang moeten worden beoordeeld. Het Expertteam geeft voorts aan dat de waarneemcontour kan worden verminderd door hoog niveau baan- en tunnelonderhoud en zal een voorstel daarvoor uitwerken.
Het Rijk onderschrijft de conclusies van het Expertteam. De ministeries van VROM en V&W schrijven de betrokken gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht dat het advies een verantwoord vertrekpunt is voor de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden. Met de maatregelen die het Expertteam voorstelt, is de woonkwaliteit voor alle bewoners van De Volgerlanden gewaarborgd.

Zie ook

• Dossier Geluid: http://www.vrom.nl/geluid