Nauwkeurigheid geluidmetingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).


Nauwkeurigheid bij geluidmetingenAlgemeen
Nauwkeurigheid bij geluidmetingen bij een Akoestisch onderzoek. Bij het verrichten van metingen dienen we te onderkennen dat er fouten optreden. Deze fouten kunnen ontstaan door afwijkin­gen in het gebruikte meetsysteem ofwel fouten die toevallig ontstaan bijvoorbeeld door variaties in bronsterkte, aflees- fouten etc. Fouten die optreden in de meetketen of meetmetho­diek (systematische fouten) zijn over het algemeen moeilijk te herkennen. Indien deze systematische fouten tijdig onder­kend worden en de aard en grote van deze fouten bekend zijn kan hiervoor gecor­rigeerd worden op het meetresultaat.

Calibratie van de meetketen voor en na de meetsessie kan bij het vaststellen van deze fouten van groot belang zijn. De laatstgenoemde toevallige fouten zijn van dien aard dat hiervoor niet of nauwelijks te corrigeren is. Kenmerkend voor toevallige fouten is bijvoorbeeld dat bij herhaling van de metingen door verschillende personen er (binnen een bepaal­de spreiding) verschillende resultaten gevonden zullen worden.

kalibratie geluidsmeter.Nauwkeurigheid bij geluidmetingen
Nauwkeurigheid bij geluidmetingen – kalibratie met multicalibrator

Door het verrichten van een groot aantal metingen en middeling van de resultaten van deze metingen zal de fout die optreedt, verkleinen. Bij het verrichten van geluidmetingen is het van belang dat de toevallige meetfout die optreedt wordt onder­kend. Met name bij het verrichten van statistische geluid­analy­ses, bijvoorbeeld voor het vaststellen van het referen­tie-niveau van het omge­vingsgeluid, is het van belang het aantal metingen c.q. de meetduur voldoende lang te kiezen. Zonder diep in te gaan op de statistiek en kansberekening wordt hierna twee formules gegeven teneinde in de praktijk een afschatting te kunnen maken van de nauwkeurig­heid en betrouw­baarheid van de meetresultaten.

Het kwadratisch gemiddelde van gemeten waarden wordt gevonden in de onderstaande relatie.

nauwkeurigheid - geluidmetingen

Met daarbij de standaarddeviatie van het aantal meetwaarden.

nauwkeurigheid - geluidmetingen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige dictaat dat als pfd-file op deze site staat vermeld van Ad Vreeswijk.

Meet informatie over onzekerheidsberekeningen en meetonzekerheid is te vinden op de site van ons ISO 17025 kalibratie lab.

Meetonzekerheidsberekeningen