Spoorweglawaai – grenswaarden voor woningen en geluidgevoelige bestemmingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).
Let op deze informatie is verouderd t.g.v. de  Omgevingswet per 01-01-2024. De nieuwe eisen staan in de Omgevingswet c.q. Besluit kwaliteit leefomgeving.

Hieronder ziet u een tabel voor de grenswaarden
die golden voor spoorweglawaai, sinds 1 januari 2007
gelden voor weg- en railverkeerslawaai Lden waarden.
Globaal zijn de waarden uit onderstaande tabel met
(nu Lden) 2 dB(A) verlaagd, wij verwijzen hierbij naar
artikel 104 t/m 107 van de nieuwe wet geluidhinder 20061215_integrale_tekst_wet_geluidhinder.pdf

Tabel 1: Grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel binnen zones voor nieuwe situaties met railverkeer.

geluidgevoelige bestemming

geluidbelasting LA.eq (in dB(A))

voorkeurswaarde

maximale grenswaarde

I woningen

57

70

IIa

  • scholen voor basis- of voortgezet onderwijs
  • algemene, categorale en academische ziekenhuizen en verpleeghuizen

55

70

IIb

  • algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen
  • zwakzinningeninrichtingen
  • inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten
  • medische kindertehuizen
  • medische kleuterdagverblijven
  • sanatoria

55

68

III terrein behorende bij IIb

60

68

IV woonwagenterreinen

60

65

NB: