Akoestisch onderzoek WKC

Terug naar overzicht

Akoestisch Onderzoek WKC

Een nieuw te situeren Warmte Kracht Centrale

Akoestisch Onderzoek Warmte kracht centrale

SAMENVATTING

Door adviesbureau AV-Consulting is een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake een nieuw te situeren
Warmte Kracht Centrale (afgekort WKC).

Doel van het onderzoek is het bepalen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus op immissieposities ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning van derden alsmede op 50 meter afstand van de WKC.

Het akoestisch onderzoek vindt plaats in het kader van de Wet milieubeheer.
Door de gemeente is gevraagd bij de aanvraag van een oprichtingsvergunning in het kader van de wet Milieubeheer een akoestisch rapport te overleggen.

De optredende geluidniveaus op 1 immissiepositie ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning alsmede op 2 immissiepositiesop 50 meter afstand van de WKC vanwege de inrichting is bepaald door middel van overdrachtsberekeningen met methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, mei 1999.

De optredende geluidniveaus vanwege de inrichting zijn te bepalen uit de berekeningsresultaten zoals opgenomen in hoofdstuk 7.

Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven langtijdgemiddelde
geluidnormstelling treedt geen overschrijding op ten gevolge van
de inrichting.

Uitgaande van de in de onderhavige rapportage omschreven maximale geluidnormstelling treedt tevens geen overschrijding op.


1. INLEIDING

Door adviesbureau AV-Consulting is een akoestisch onderzoek uitgevoerd inzake een nieuw te situeren
Warmte Kracht Centrale (afgekort WKC).

Doel van het onderzoek is het bepalen en beoordelen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de inrichting ter hoogte van immissiepositie 1 in figuur 1 ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning van derden alsmede op 2 immissieposities op 50 meter
afstand van de WKC.

De situatie betreft een toekomstige situatie ingevolge de Wet milieubeheer.

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag voor een oprichtingsvergunning. Door de gemeente is gevraagd bij de vergunningaanvraag een akoestisch rapport te overleggen waaruit de geluidbelasting ter hoogte van voornoemde posities blijkt.

De geluidimmissie in de omgeving is door middel van een rekenmodel bepaald conform de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, mei 1999.

Ten behoeve van de onderhavige rapportage is gebruik gemaakt van gedetailleerde situatietekeningen en kadastrale kaarten.

2. BEDRIJFGEGEVENS

2.1. Situatie

De WKC is een installatie die warmte en elektriciteit produceert voor de aangesloten glastuinbouwbedrijven.

De activiteiten met betrekking tot het terrein van de inrichting welke voor het akoestisch onderzoek van belang zijn, vindt enerzijds in de WKC omkasting plaats middels een 6-cilinder diesel Caterpillar CM 32 (2,7 MW) alsmede buiten op de inrichting en betreffen voertuigbewegingen door een vrachtwagen, een bestelbusje en een personenauto. Verder zijn noodkoelers op het lage gedeelte van de WKC geprojecteerd welke bij geschakeld kunnen worden.

Voor het onderzoek is uitgegaan van de akoestisch meest ongunstige situatie, dat wil zeggen representatief met maximaal mogelijke aantallen voertuigbewegingen en bedrijfstijden per etmaal van de inrichting.

In het onderstaande wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende perioden:
· dagperiode: van 07:00 uur tot 19:00 uur;
· avondperiode: van 19:00 uur tot 23:00 uur;
· nachtperiode: van 23:00 uur tot 07:00 uur.

De beschrijving van de akoestisch relevante activiteiten op de inrichting in de toekomstige situatie wordt hieronder gegeven. De vermelde gegevens zijn opgenomen conform opgave opdrachtgever. Indien geen nadere omschrijving van bedrijfstijden/activiteiten is opgenomen zijn deze voor geluid naar de omgeving niet relevant.

2.2 Geluidsbronnen/puntbronnen

Representatieve bedrijfssituatie

De gemiddelde snelheid van de voertuigen op het bedrijfsterrein bedraagt circa 5 km/u.

Vrachtwagen ten behoeve van aanvoer palmolie

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 vrachtwagen ten
behoeve van de aanvoer van palmolie.

Verder draait de vrachtwagen circa 5 minuten stationair.

Busje ten behoeve van onderzoek WKC

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 busje ten behoeve van onderzoek aan de WKC.

Personenauto ten behoeve van algemene controle van de WKC

In de dagperiode arriveert en vertrekt 1 personenauto ten behoeve van een algemene controle van de WKC.


Warmte Kracht Centrale

De WKC bestaat uit een omkasting waardoor gevelgeluidbronnen alsmede de dakgeluidbronnen van de Warmte Kracht Centrale een akoestische rol spelen. De bedrijfstijd van de WKC bedraagt 24 uur per etmaal.

De noodkoelers op het dak van het lage gedeelte kunnen maximaal worden bij geschakeld gedurende 24 uur per etmaal. Een en ander in de situatie dat de omliggende kassen geen warmte behoeven en de WKC de geproduceerde warmte dient te dissiperen.

De gevel- en dakdelen van de WKC behuizing zullen bestaan uit goed geluid geïsoleerde en aan de binnenzijde aangebrachte geluid absorberende geveldelen. Denk aan een enkelvoudige muur van 200 kg/m2 met geluidabsorptie materiaal aan de binnenzijde. De dakconstructie bezit eveneens eenzelfde massa, denk aan 150 mm beton. Eenzelfde gevel- en dakconstructie wordt toegepast voor het lage gedeelte van de WKC. De deuren in de WKC hebben eveneens een zeer goede geluidisolatie en worden uitgevoerd met een goede (dubbele) kierdichting.

Verder worden 2 goed gedempte ruimte ventilatiekanalen op het dak gesitueerd alsmede een goed gedempte luchtinlaat in de zijgevel en een goed gedempte rookgasuitlaat op het dak.


3. BEDRIJFGEGEVENS

3.1. Algemeen

Aangezien de inrichting dient te worden opgericht konden geen geluidmetingen worden verricht. Derhalve is uitgegaan van kengetallen uit een geactualiseerd meet- en rekenbestand van ons bureau alsmede van gegevens van de leverancier van de WKC. Het nagalmniveau in de omkasting bedraagt circa LpA = 110 dB(A).

3.2. Geconcentreerde geluidbronnen

Middels de methode II.2 “Geconcentreerde bronmethode” en methode II.3 “Aangepast meetvlakmethode” uit de Handleiding alsmede uit gegevens/kentallen uit het meetbestand van ons bureau zijn de bronvermogens bepaald zoals gegeven in tabel 1. De bronnummers corresponderen met de bronnummers in bijlage
2.

Geluidbron Bronnummers Bronvermogen LW in dB(A) Bronvermelding
Mobiele bronnen
Vrachtwagen 01
102
Kengetal
Bestelbusje 02
93
Kengetal
Personenauto 03
89
Kengetal
Puntbronnen
Vrachtwagen stationair 19
96
Kengetal
WKC
Noordgevel 01
78
Leverancier
Zijgevels 02 – 05
77
Leverancier
Zuidgevel 06
74
Leverancier
Dakconstructie 07 – 08
79
Leverancier
Gedempte ruimte ventilatie kanalen 15 – 16
68
Leverancier
Gedempte uitlaat 17
68
Leverancier
Gedempte luchtinlaat 18
68
Leverancier
Lage gedeelte WKC
Zuidgevel 09
71
Leverancier
Zijgevels 10 – 11
71
Leverancier
Dakconstructie 12
76
Leverancier
Noodkoelers op dak 13 – 14
74
Leverancier
Tabel 1: Relevante geconcentreerde geluidbronnen, geluidvermogenniveaus in dB(A).

Ten behoeve van de bepaling van de maximale geluidniveaus in de omgeving van de inrichting zijn bovenvermelde geluidvermogens van de betreffende geluidbronnen opgehoogd volgens kengetallen. Inzake de voertuigen verdisconteren deze geluidvermogens de maximale vermogens ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren, het afblazen van remlucht, het optrekken en remmen, de laad- en los activiteiten buiten op de inrichting, etc.

4. IMMISSIEPOSITIES

De geluidimmissieniveaus zijn bepaald in 3 immissieposities ter hoogte van de gevel van een dichtstbijzijnde woning alsmede op 50 meter afstand van de WKC.

Conform de Handreiking uit oktober 1998 is de immissiepositie in principe in de dagperiode gelegen op 1,5 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld, exclusief gevelreflectie. De Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening geeft aan dat gevelreflectie bij de beoordeling betrokken kan worden indien er sprake is van de enige buitenruimte aan de geluidbelaste zijde van de woning. In de onderhavige situatie blijkt dat dit voor de betreffende woningen niet het geval is; de betreffende woningen hebben namelijk ook aan de niet geluidbelaste zijde een buitenruimte. Extra bescherming van de buitenruimten is daarom niet noodzakelijk. Derhalve wordt uitgegaan van invallende geluidniveaus. Dit geldt voor immissiepositie 1.

Ter hoogte van immissiepositie 1 wordt in de avond- en nachtperiode
getoetst op 5 meter hoogte boven maaiveld, exclusief gevelreflectie.

Ter hoogte van de immissieposities 2 en 3 op 50 meter afstand
wordt in de dag-, avond- en nachtperiode de geluidbelasting op
5 meter hoogte boven maaiveld bepaald, exclusief gevelreflectie.
Een en ander ten behoeve van mogelijke handhaving. Op deze posities
wordt niet getoetst.

5. GELUIDNORMSTELLING

In het kader van de geluidvoorschriften voor vergunningplichtige
bedrijven conform de Wet milieubeheer gelden de richt- en grenswaarden
conform hoofdstuk 4 uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening
van oktober 1998. Indien nog geen nota Industrielawaai door de
gemeente is opgesteld is genoemd hoofdstuk onverminderd van kracht.
Voor dergelijke bedrijven geldt dat in overleg met de vergunningverlener
op basis van milieuhygiënische
en technisch/financiële argumenten tot een
normstelling gekomen kan worden binnen de richtlijnen uit deze
Handreiking. De Handreiking hanteert in dit kader richt- en grenswaarden.
De streefwaarden zijn gerelateerd aan de omgeving waarin de inrichting
is gesitueerd. Deze streefwaarden zijn gegeven in tabel 2 en
dienen bij iedere nieuwe vergunningaanvraag steeds opnieuw getoetst
te worden

Omgeving

Dag

Avond

Nacht

1. Landelijke omgeving (stiltegebied)

40

35

30

2. Rustige woonwijk, weinig

verkeer

45

40

35

3. Woonwijk in stad

50

45

40

Tabel 2: Streefwaarden in dB(A)
op grond van de Circulaire Industrielawaai.

Een en ander dient bij iedere nieuwe vergunningaanvraag steeds
opnieuw getoetst te worden.
In de onderhavige situatie kan de 45 dB(A) etmaalwaarde als streefwaarde
gehanteerd worden daar de WKC gelegen is in een glastuinbouwgebied met
inherente activiteiten alsmede is gelegen op ca. 1200 meter afstand van
een drukke Rijksweg. Van een stiltegebied is derhalve geen sprake.
Voornoemde streefwaarde kan gehanteerd worden of de hoogste waarde
van het L95 of het Leq – 10 van het wegverkeerslawaai.

Voor de geluidnormstelling voor de maximale geluidniveaus wordt
een etmaalwaarde van Lmax = 70 dB(A) regulier gehanteerd en in de onderhavige
situatie toegepast. In de dag- en nachtperiode kunnen 5 dB(A) hogere waarden
toelaatbaar worden geacht mits goed gemotiveerd.

6. BEREKENINGEN

Voor het berekenen van de immissieniveaus in de omgeving van
de inrichting is de methode II.8 uit de Handleiding toegepast.
Deze methode gaat uit van de bronvermogens van de relevante geluidbronnen.
Deze methode verdient in dit geval de voorkeur omdat de geluidniveaubijdrage
van de diverse bronnen op de immissieposities in de omgeving
bepaald kunnen worden alsmede om de eventuele geluidbeperkende
maatregelen aan de bronnen of in het overdrachtsgebied te kunnen bepalen.
De activiteiten op de inrichting waaronder het rijden en manoeuvreren van
de voertuigen zijn gemodelleerd middels puntbronnen. Ten behoeve van het
model zijn de routes ingevoerd die in de praktijk gebruikt gaan worden. Het
bepalen van de bedrijfsduurcorrectie voor het verdisconteren van een beperkte
verblijfstijd van de voertuigen op een bronpositie kan door middel van de
onderstaande formule worden bepaald.

CB =

-10 * log (l * n / v * To* N)

CB =

bedrijfsduurcorrectie in dB

To =

etmaalperiode duur in uren

N =

aantal bronnen op equidistante afstand over de route verdeeld

n =

aantal bewegingen

v =

snelheid in km/h (m/s)

l =

lengte van de rijroute in km (m)

In het akoestisch rekenmodel is een reflectiefactor van 1,0 als
volledig reflecterend te interpreteren (bij geluidschermen/geluidwallen)
en een bodemfactor van 1,0 als volledig absorberend (¹ reflecterend) bij
bodemgebieden.7. REKENRESULTATEN EN TOETSING

7.1.Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
(LAr,LT in dB(A)) op immissiepositie 1 t/m 3 is gegeven in tabel
3 voor de dag-, avond- en nachtperiode. Tevens is de normstelling
en eventuele overschrijding gegeven.

Immissiepositie
LAr,LT in dB(A)
Normstelling in dB(A)
Overschrijding in dB(A)
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
1
35
35
35
45
40
35
2
42
41
41
3
41
40
40
Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) vanwege de WKC.

7.2. Maximale geluidniveaus

Een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (Lmax in
dB(A)), op immissiepositie 1 t/m 3 is gegeven in tabel 4, inclusief
aftrek van de meteo correctieterm Cm. Tevens is in tabel 4 de
normstelling en de eventuele overschrijding gegeven.

Immissiepositie

LAr,LT
in dB(A)

Normstelling
in dB(A)

Overschrijding
in dB(A)

Dag

Avond

Nacht

Dag

Avond

Nacht

Dag

Avond

Nacht

1

62

38

38

70

65

60

2

73

44

44

3

67

43

43

Tabel 4:

Maximale geluidniveaus in dB(A) ten gevolge van de

WKC.

8. CONCLUSIE

8.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de voorgestelde
langtijdgemiddelde geluidnormstelling

8.2. Maximale geluidniveaus

Uitgaande van hoofdstuk 7 treedt geen overschrijding op van de omschreven maximale
geluidnormstelling.


.