Arbometingen trillingen heftruck

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. trillingen opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

 

ARBO-normen trillingen, ISO normen 5349 en 2631

Een bedrijf is wettelijk verplicht om een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierdoor wordt overzicht en inzicht verkregen van alle gevaren op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn waaraan werknemers binnen het bedrijf bloot kunnen staan.Op basis van de RI&E moeten samenhangende maatregelen genomen worden om gesignaleerde gevaren of risico’s op te heffen of te verminderen. In artikel 4 van de Arbo-wet wordt gesproken over een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van: ” Alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt “. Uiteindelijk wordt het resultaat van deze RI&E getoetst door de Arbodienst.Bij bedrijven waar veel gewerkt wordt met heftrucks of verrijkers zullen er ook trillingsmetingen verricht moeten worden. Ook bij andere processen en activiteiten waarbij voelbare trillingen optreden is het in het kader van een risico-inventarisatie noodzakelijk een trillingsonderzoek te laten verrichten door een gespecialiseerd bureau. De arbo trillingsnormen dienen bepaald te worden volgens de ISO-norm 5349 en 2631

De hand-arm trillingen worden bepaald volgens de ISO 5349-1 richtlijn. Lichaamstrillingen worden bepaald volgens de ISO 2631-1 richtlijn. In deze internationale normen, die in Nederland in gebruik zijn, wordt beschreven aan welke eisen de methodieken moeten voldoen die bepaling van de actiewaarden en grenswaarden mogelijk maken.

Tabel 1: Grenswaarden en actiewaarden volgens de Richtlijn 2002/44/EG van het Europees parlement en de raad van 25 juni 2002.

Actiewaarde Grenswaarde
Lichaamstrillingen
 A(8) dagwaarde (Standaard evaluatie)

VDV (Vibration Dose Value)

0,5 m/s²

9,1 m/s²

1,15 m/s²

21,0 m/s²

Hand-arm trillingen

A(8) dagwaarde (Standaard evaluatie)

2,5 m/s² 5,0 m/s²

 

Het is van belang op te merken dat de in de tabel weergegeven trillingswaarden zijn gebaseerd op blootstelling gedurende een werkdag (8 uur). Indien een trillingsniveau korter optreedt dan deze termijn dan wordt dit trillingsniveau uitgespreid over een werkdag. In de tabel wordt voor lichaamstrillingen naast de A(8) dagwaarden ook de VDV (Vibration Dose Value) weergegeven. Deze parameter wordt in de ISO 2631-1 norm gehanteerd indien er hoge piekniveaus optreden ten opzichte van het gemiddelde trillingsniveau. Zoals eerder vermeld worden in het Nederlandse Arbo beleid geen grenswaarden en actiewaarden voor de VDV gehandhaafd. Derhalve zal de uiteindelijke toetsing van de trillingswaarden plaatsvinden aan de hand van de standaard evaluatie.

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een trillingsregistratie volgens de ISO-2631. De metingen zijn verricht aan een heftruck. Onze apparatuur wordt gekalibreerd door AV-Consulting Laboratory.

heftrucktrillingen ISO 5349