Bodemsanering

Terug naar overzicht

Bodemsanering. Hieronder treft informatie aan m.b.t. bodem opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).


Bodemsanering.
Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van en een ernstig geval van bodemverontreiniging kan er sprake zijn van de saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming wordt er onderscheid gemaakt in de ernst van de bodemverontreiniging en de urgentie van het saneren van de verontreiniging. De urgentie van de bodemsanering is in belangrijke mate afhankelijk van de actuele risico’s voor de mens en het ecosysteem evenals de verspreidingsrisico’s van de verontreiniging. Er is (in het algemeen) sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als de gemiddelde concentratie van de verontreinigende stof in de bodem met een omvang van ten minste 25 [m3] of 100 [m3] grondwater de interventiewaarde overschrijdt.Als er sprake is van een saneringsnoodzaak zal er een saneringsonderzoek uitgevoerd moeten worden waarin een aantal saneringsvarianten worden uitgewerkt. De verschillende varianten worden met elkaar vergeleken waarbij er een afweging gemaakt wordt met welke variant het beste milieuresultaat wordt gehaald in verhouding tot de kosten die hiertoe gemaakt dienen te worden. Hierbij worden de saneringsvarianten met elkaar vergeleken en afgezet tegen de referentievariant, dit is de variant waarbij de verontreiniging volledig wordt weggehaald.

In een dergelijk onderzoek worden diverse saneringsvarianten met elkaar vergeleken om na te gaan en aan te kunnen tonen wat de meest sobere en doelmatige saneringsvariant is. Als referentie variant dient altijd de multifunctionele variant (alles weghalen) in het saneringsonderzoek worden opgenomen. Op basis van deze varianten wordt vervolgens een afweging gemaakt welke variant het beste milieuresultaat heeft in relatie tot de kosten. Het bevoegd gezag besluit uiteindelijk of de voorgestelde saneringsvariant uitgevoerd mag worden. Een saneringsonderzoek hoeft niet altijd opgesteld te worden. Indien op voorhand duidelijk is dat slechts één saneringsvariant geschikt is, kan deze variant direct worden uitgewerkt in een saneringsplan. Over het saneringsplan en de voorgestelde wijze van sanering beslist uiteindelijk het bevoegd gezag. Nadat er consensus is bereikt over de wijze van sanering zal in een saneringsplan nauwkeurig beschreven worden op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en wat het beoogde eind resultaten na sanering zal zijn. Het saneringsplan wordt uiteindelijk ter goedkeurig voorgelegd aan het bevoegd gezag.

© Ing.bureau AV-Consulting BV door Ad Vreeswijk