Spoorweglawaai – grenswaarden voor woningen en geluidgevoelige bestemmingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Hieronder ziet u een tabel voor de grenswaarden
die golden voor spoorweglawaai, sinds 1 januari 2007
gelden voor weg- en railverkeerslawaai Lden waarden.
Globaal zijn de waarden uit onderstaande tabel met
(nu Lden) 2 dB(A) verlaagd, wij verwijzen hierbij naar
artikel 104 t/m 107 van de nieuwe wet geluidhinder 20061215_integrale_tekst_wet_geluidhinder.pdf

Tabel 1: Grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel binnen zones voor nieuwe situaties met railverkeer.

geluidgevoelige bestemming

geluidbelasting LA.eq (in dB(A))

voorkeurswaarde

maximale grenswaarde

I woningen

57

70

IIa

  • scholen voor basis- of voortgezet onderwijs
  • algemene, categorale en academische ziekenhuizen en verpleeghuizen

55

70

IIb

  • algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen
  • zwakzinningeninrichtingen
  • inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten
  • medische kindertehuizen
  • medische kleuterdagverblijven
  • sanatoria

55

68

III terrein behorende bij IIb

60

68

IV woonwagenterreinen

60

65

NB: