Decibellen en weegfilters dBA

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. geluid opgesteld door ons bureau en/of derden.
(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Decibellen en weegfilters
Indien er op het meetsignaal geen weegfiltering is toegespast, wordt er meestal gesproken over geluiddrukniveau terwijl er over geluidsniveau wordt gesproken indien er een weging is toegepast. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over de frequentie-afhankelijke weegfilters. De bekendste is de A-wegin­g. Indien tijdens de metingen het A-filter is toegepast, wordt het ge­luidniveau uitgedrukt in dB(A). Deze weegfunc­tie komt goed overeen met de frequentie gevoeligheid van het menselijk gehoor bij normale geluidniveaus. Het aantal weegfilters dat gedefinieerd is, komt overeen met de gevoeligheid van het mense­lijk gehoor; deze weegfilters zijn afgeleid van de iso­fooncurven. Deze lijnen van gelijke luidheid tonen aan dat het menselijk gehoor gevoe­liger is, voor hoge tonen (frequen­ties) en minder gevoelig voor lage tonen (frequen­ties). Internationaal zijn er vier verschillende weegfilters genorma­liseerd namelijk “A”, “B”, “C” en “D”. Het D-filter wordt in Nederland niet of nauwelijks gebruikt. De A, B en C weeg­fil­ters volgen globaal de 40, 70 en 100 foon­lijn. Een over­zicht van de karak­teris­tieken van de A, B en C filters zoals voorge­schreven in IEC 651, is gegeven in figuur 6.5.. In het alge­meen wordt er voor verschilmetingen (bepalen van isola­tie-waarden) geen weegfil­ter toege­past. Voor de beoorde­ling van hinderas­pecten wordt veelal het A-filter toegepast.

Decibellen en weegfilters