Trillingsmetingen

Terug naar overzicht

Hieronder treft informatie aan m.b.t. trillingen opgesteld door ons bureau en/of derden.

(Gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico, er kunnen op generlei wijze rechten of claims aan ontleend worden).

Trillingsmetingen bij machines ISO 10816-1 is het basis document is. Deel 1 beschrijft de algemene uitgangspunten voor het meten en beoordelen van machinetrillingen.


Trillingen kunnen worden gemeten voor verschillende redenen. In het algemeen geldt dat alle ongecontroleerde trillingen een ongewenst verschijnsel zijn die zorgen voor ongewenste hinder of beschadigingen.

Er zijn verschillende manieren om trillingen te registreren. Zoals reeds eerder aangegeven zijn er drie grootheden die hierbij van belang zijn, namelijk; verplaatsing, snelheid en versnelling. Omdat voornoemde grootheden aan elkaar gerelateerd zijn, is het in theorie onbelangrijk welke van deze grootheden geregistreerd wordt. Een overzicht van een tril­lingsanalyse waarbij de drie verschillende grootheden zijn gebruikt, is gegeven in figuur 6.7.. In de akoestiek wordt echter om praktische redenen vaak gebruik gemaakt van versnellings­opnemers waarbij de registratie plaatsvindt in [m/s2].

Het versnellingsniveau wordt berekend in de relatie:

La = 20*log (a/ao) waarin: ao = 10-6 [ms-2]

De volgende trillingssignalen worden vaak gere­gistreerd:
1) RMS (Root Means Square) niveau, dit signaal is gerela­teerd aan de trillingsenergie;
2) Piek-niveau, dit signaal geeft de topwaarde (maximale amplitude) van het trillingssignaal;
3) Equivalentniveau, dit signaal is gerelateerd aan de energetische trillingsenergie over een bepaalde meet-peri­ode (minder geschikt voor trillingen).

trillingsmetingen

AV-Consulting B.V. kan verschillende trillingsmetingen voor u verrichten zowel in het kader van de ISO 10816-1 , ISO 10816-3, ISO 10816-7.  Wij zijn gespecialiseerd in riool en Schoonwater gemalen en Pompen in het algemeen. Tevens verrichten wij metingen ingevolge de Arbowet als in het kader van de SBR richtlijnen, schade, hinder en schade aan machines c.q. processen. Voorbeelden zijn trillingsmetingen bij verkeersdrempers, tijdens heijen of het in trillen van damwanden, bij ooglaser apparatuur vanwege de metro, bij bouwwerkzaamheden in musea etc. Bij trillingsmetingen voor schade en hinder maakt ons bureau gebruik van het vibra SRB+ meetsysteem wat meet in het frequentiebereik van 1 tot 100 Hz. Kalibratie worden verricht door AV-Consulting Calibration Laboratory.

ISO MEM's Trillingsmeter AV Consulting